Stichting Dorpsraad Hulsel

 

Werkgroep LOG

 

De werkgroep LOG is in het leven geroepen om de ontwikkeling van het Landbouw Ontwikkelings Gebied mee in goede banen te leiden zodat er een leefbaar Hulsel blijft waar iedereen gezond en gelukkig oud kan worden.

 

Het huidige LOG in Hulsel huisvest op dit moment ruim 20000 varkens. Met de plannen die er nu liggen en de vergunningen die verleend zijn neemt dit aantal toe tot ruim 60000.

 

 

Huidige 
Situatie

 

Na uitvoering
plannen

 

Uitbreiding

 

 

 

 

 

 

 

Zeugen

 

2660

 

5880

 

3220

Gespeende Biggen

9050

 

20400

 

11350

Vleesvarkens

14780

 

35575

 

20795

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

26490

 

61855

 

35365

 

 

 

 

 

 

 

Aantal inwoners Hulsel

731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal per inwoner

36

 

85

 

48

 

Dit is een flinke toename die de werkgroep op een aantal punten zorgen baart.

De punten van zorg worden hieronder doorgenomen

 

Zorgen om de leefomgeving

Zorgen om volksgezondheid

        Zoönosen

        Q koorts

        Influenza (pluimvee, varkens)

        Antibioticaresistentie

        MRSA >500 zeugen

        ESBL

        Ammoniak, fijn stof, endotoxinen , geur  en geluid

        <250 van woonkern/ gehucht geen nieuwvestiging of uitbreiding

        250 – 1000 meter tot een woonkern of lintbebouwing bij vergunningverlening  een aanvullende

        gezondheidkundige risicobeoordeling maken

        Bij planontwikkeling gezondheid meewegen bij besluitvorming een „totaalplaatje‟ maken van

        milieu-, hinder- en risicofactoren in een gebied.

        Monitoren middels gezondheidsenquete en op basis daarvan beleid bijstellen

        Open en actieve communicatie door de gemeenten aan de omwonenden betreffende

        volksgezondheidsaspecten naast dierwelzijn- en milieuaspecten.

 

Zorgen om diergezondheid

Dierziekten verlopen op grotere bedrijven anders dan op kleinere. Blijven langer aanwezig. Daardoor Hoger antibioticumgebruik=> resistentie => probleem volksgezondheid.

 

Veewetziekten

Varkenspest, Afrikaanse Varkenspest, Mond en Klauwzeer, Ziekte van Aujeszky, Blaasjesziekte etc.

1 uitbraak. In straal van 1 km rond bedrijf alles geruimd. D.w.z. alle varkens uit Hulsel Weg. > 60000 stuks !

Advies RIVM=> afstand tussen bedrijven>1 km

 

De individuele varkenshouders worden verplicht om allerlei inspanningen te plegen voor onder andere diergezondheid, dierwelzijn, luchtkwaliteit en mestwetgeving. Dit vergt grote investeringen. Deze investeringen worden ook gedaan.

 

Toch denken we als werkgroep dat een grote concentratie van dieren en bedrijven in een klein gebied zoals het LOG Hulsel Bladel problemen opleveren die hierboven als zorg geschetst zijn.

 

De Slogan van de reconstructie is immers:

 

"Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Nieuws

IDOP

Zorg en Welzijn

Jeugd/Vereniging

Wonen

Verkeersveiligheid

Cultuur

LOG

Gemeente